Contact Us  
 начало > новини
Икономиката на Китай продължава да се възстановява
2022-11-23 22:54

На 23 ноември в. „24 часа" публикува подписана статия от китайския посланик в България Н. Пр. Дун Сяодзюн „Икономиката на Китай продължава да се възстановява", пълният текст следва:

През първите три тримесечия на 2022 г., сблъсквайки се със сложна и напрегната вътрешна и външна среда, благодарение на силното ръководство на Централния комитет на Комунистическа партия на Китай, начело със Си Дзинпин, правителството на страната успя да осъществи ефективна координация между противоепидемичните мерки и социално-икономическото развитие. Реализирани бяха бързо различни стратегии и мерки за стабилизиране на икономиката, производството и предлагането продължиха да се възстановяват, ситуацията със заетостта и нивото на цените е като цяло стабилна, външната търговия и инвестициите нараснаха значително, гарантирани бяха средствата за съществуване на хората. Китайската икономика устоя на натиска от множество фактори и успя да поддържа тенденцията към устойчиво възстановяване и положителен ръст. Основните моменти в този процес са следните:

1. Икономическият ръст се стабилизира и възстановява. След като пакетът от мерки за стабилизация на китайската икономика започна да дава ефект, въпреки месечните колебания, тя като цяло се върна към тенденцията за нарастване. В процеса на възобновяване на производството се открои ролята на новите двигатели на растежа, продължи да се оптимизира структурата на промишлеността и да нарастват потреблението, инвестициите и износа. През третото тримесечие икономиката се представи значително по-добре, отколкото през второто, а като цяло действието ѝ за периода януари-септември бе в разумни граници. Общият БВП на Китай за първите три тримесечия на годината е около 87 трилиона юана (13,2 трилиона долара), нараствайки с 3% на годишна база. За третото тримесечие БВП нарастна с 3,9% в сравнение със същия период на предходната година и с 3,5 процентни пункта спрямо второто тримесечие. Добавената стойност на първичния икономически сектор бе 5,5 трилиона юана (+4,2%), на вторичния – 35 трилиона юана (+3,9%) и на третичния – 46,5 трилиона юана (+2,3%).

2. Нарастват устойчиво инвестициите и външната търговия. Фокусирайки се върху превръщането си в мощен индустриален център, Китай продължи да задълбочава модернизацията на промишлеността и увеличава инвестициите в научно-технологични иновации. Същевременно, прилагайки стратегия за използване на финансови инструменти за целите на развитието, специални кредити и финансови облекчения, страната продължи изграждането на големи проекти, осъществява реконструкция и обновяване на оборудването в ключови области и разширява активно ефективните капиталовложения. Инвестициите в инфраструктура са нараснали с 8,6% на годишна база за първите три тримесечия, отбелязвайки възстановяване за пет поредни месеца; тези в преработвателната промишленост са се увеличили с 10,1%, а във високотехнологичното производство – с 23,4%. Независимо, че през първите три тримесечия капиталовложенията в сектора на недвижимите имоти спаднаха с 8% на годишна база, тези в основни средства се увеличиха с 5,9%, като това способства за устойчивия ръст на инвестициите като цяло, стимулирайки реформите и носейки ползи на хората. Данни на митниците показват, че общата стойност на стокообмена между Китай и чужбина през първите три тримесечия е била около 33,1 трилиона долара, нараствайки с 9,9%; износът е бил за 17,7 трилиона долара (+13,8%), а вносът – за 13,4 трилиона долара (+5,2%). През третото тримесечие обемът на търговията с чужбина се е увеличил с 11% на годишна база, което е с 3,2 процентни пункта по-бързо от второто тримесечие. 

3. Цените на потребителските стоки за населението се увеличиха в малък размер. За първите три тримесечия индексът на потребителските цени (ИПЦ) нарасна с 2% на годишна база и с 0,3 процентни пункта в сравнение с първото полугодие. От гледна точка на отделните тримесечия, ИПЦ не показа тенденция към значителни колебания, като първоначално се повиши с 1,1% през периода януари-март, с 2,3% за април-юни и с 2,6% за юли-септември. Най-голям ръст са отбелязали цените в категориите транспорт и телекомуникации – 5,9%, образование, култура и развлечения – 2%, и храни, алкохол и цигари – 1,9%. В останалите категории стоки и продукти увеличението е под 1,5%, а общото е в умерен диапазон и контрастира рязко с високата инфлация в много страни по света.        

4. Заетостта е в общи линии стабилна. В отговор на колебанията в епидемията от Ковид-19, през тази година Китай постоянно оптимизираше и прилагаше мерки за стабилизиране на заетостта и трудоустрояване, разшири мащаба на отсроченото внасяне на осигурителните вноски за пенсия, срещу безработица и трудови злополуки за всички средни, малки, микропредприятия и еднолични търговци, и увеличи размера на компенсациите за безработни лица. Същевременно, чрез прилагането на серия от мерки като преференциални тарифи за електроенергия на местно ниво за изпитващите най-сериозни трудности отрасли, договаряне от предприятията на гъвкав работен модел, така че служителите да запазят препитанието си, редуциране на разходите чрез онлайн работа и предприемачество, и насърчаване развитието на дигиталната икономика, позитивният ефект за стабилизирането на пазара на труда е очевиден. От януари до септември в градските райони са създадени 10,01 милиона нови работни места, а нивото на безработица там за третото тримесечие е било 5,4% или с 0,4 процентни пункта по-ниско от второто. През третото тримесечие ситуацията със заетостта бе по-добра, отколкото в първите две, и като цяло е стабилна.  

5. Реформите и отварянето продължиха да се задълбочават. Всеобхватното задълбочаване на реформите е отличителна черта на Китай в нова епоха. През тази година страната въведе нова политика и мерки за стабилизиране на външните капиталовложения и представи актуализиран „Каталог на отраслите, в които се насърчават чуждестранните инвестиции“, като целта е да бъдат разширени сферите на достъп за тях към напреднало производство, съвременни услуги и други, и въвеждаше активно съответни специални мерки за стимулиране на инвестициите в производството и развитието на научно-изследователски центрове, финансирани от чужбина. В същото време, Китай закрепи и задълбочи резултатите от реформите чрез придържане към принципа на върховенство на закона, ускори изграждането на модерна система за държавно управление, продължи да задълбочава реформата на администрацията, насочена към опростяване на процедури и делегиране на правомощия, така че предоставяните услуги да бъдат по-удобни за гражданите и бизнеса. Социалистическата пазарна икономика продължи да се подобрява, системата за държавно управление да се оптимизира, а резултатите от реформата са все по-видими. През периода януари-август в Китай са регистрирани 19,42 милиона нови пазарни субекта, което е с 3,2% повече от същия период на предходната година.     

6. Гарантирани са ефективно средствата за съществуване на хората. Тазгодишните реколти от лятна пшеница и ранен ориз се увеличиха, нормално протича събирането и на есенниците. Очакванията са добивът от зърнени култури да бъде добър и да надвиши 1,3 трилиона тона. Китайското правителство продължава да прилага динамична политика за нулева заразяемост по отношение на Ковид-19, за да осигури стабилността и нормалния живот на гражданите, коригиран бе механизмът за координиране на ценовите субсидии, чийто размер бе увеличен, за да доведе до ефективно повишаване на стандарта на живот. Разширен бе обхватът на застраховките срещу безработица и бяха отпуснати допълнителни еднократни битови надбавки и парични помощи за хора в затруднено материално положение, така че те да разполагат с необходимите за съществуването им средства. За периода януари-август вложенията в социалния сектор нараснаха с 14,1% на годишна база. От тях средствата за здравеопазване се увеличиха с 32,6%, а за образование – с 8,3%.      

През месец октомври се проведе ХХ конгрес на Комунистическата партия на Китай и поехме по нов път към всеобхватно изграждане на модерна социалистическа държава. 

Модернизацията от китайски тип се основава на националните особености, насочена е към постигане на висококачествено и мирно развитие. В бъдеще ние ще продължим да насърчаваме реформите, развитието и иновациите чрез откритост. Ще продължим да премахваме трудностите пред развитието, ще използваме силата на сътрудничеството и потенциала на иновациите, ще се стремим към обмен на блага чрез откритост. Китай няма да спре да работи за напредъка на икономическата глобализация, за укрепване на движещите сили за развитие в света, така че резултатите от това развитие да бъдат от по-голяма полза и по-справедливи за хората от всички страни.


Suggest To A Friend
  Print