Contact Us  
 начало > китайско-български отношения
ПРИВЕТСТВЕНО СЛОВО на г-н Янаки Стоилов, председател на Парламентарната група за приятелство България – Китай, модератор на бизнес форума
2004-10-13 00:00
      Съвременен Китай притежава една от най-мощните и бързоразвиващи се икономики в света. С оглед на това търговско-икономическият обмен между нашите страни не съответства нито на възможностите, които има Китай, нито на мястото и перспективите, които има България.

       През 90-те години стокообменът между двете страни рязко намалява. През втората половина на десетилетието той се движи между 40 и 70 млн. щ. дол. годишно. След 2000 г. се очертава положителна тенденция на увеличаване на стокообмена. През миналата година той достигна около 340 млн. дол., но е с високо отрицателно салдо за България. Структурата на износа на България към Китай е предимно от продукти на тежката индустрия и суровини. Китайският износ включва предимно завършени индустриални продукти и елементи, а напоследък и информационни машини. Това показва, че Китай реално и успешно извършва прехода от идустриалната към информационната епоха.

       Класическите търговски отношения могат да се развият с производството и износа на нови стокови групи. Като се вземат предвид разликите в размерите на двете страни, разстоянието между тях и модерните форми на икономическо взаимодействие, най-големи перспективи разкрива двустранното инвестиционно сътрудничество.

       От няколко години Китай освен че привлича големи инвестиции на своя територия, все по-настойчиво и масирано излиза на външните инвестиционни пазари. България трябва да привлече вниманието на китайските инвеститори и да се превърне в платформа за китайската икономика към Европейския съюз, Балканите и Близкия изток. Създаването на смесени предприятия би допринесло за увеличаване на растежа и заетостта в българската икономика, за балансиране на двустранния стокообмен и за по-успешното навлизане на трети пазари. Надявам се, че в близките години Китай ще се нареди сред водещите инвеститори в България.

       Търговско-икономическото сътрудничество не може и не бива да се откъсва от развитието на двустранните отношения между държавните органи, между местните и регионални власти, от сътрудничеството в областта на културата, науката и др. области.

       Виждам три стълба на българската политика към Китай:

-         икономическия потенциал и темповете на развитие на Китай;

-         ролята на Китай в диалога на цивилизациите;

-         формирането на многополюсен свят с решаващото участие на Китай.

 

От съвместните последователни и настойчиви усилия на българските политици, бизнесмени и държавни служители зависи дали ще постигнем значителен напредък в българо-китайските отношения, а следователно и в развитието на България.

 

Suggest To A Friend
  Print