Contact Us  
 начало > китайско-български отношения
Интервю пред он-лайн издание "България плюс" на г-жа Чън Лан, съветник към Посолството на КНР в РБ
2008-06-30 20:30
 

 

          1.      На какво се дължи огромният икономически подем на вашата страна, приковал вниманието на целия свят?

        Мисля, че успехът на китайското икономическо развитие се дължи на правителствената политика на реформи и отваряне кам света, и на упоритите усилия на китайския народ. От 1978г. китайското правителство реши да върви по пътя на социализма с китайска специфика, като изхожда от реалностите на своята страна, провежда политика на реформи вътре в страната и отваряне към външния свят и създава системата на социалистическа пазарна икономика, благодарение на което в облика на съвременен Китай възникнаха огромни промени с историческо значение.

        Бъдещото развитие на Китай също трябва да се опира на политиката на реформи и отваряне към света. Китайският народ неотклонно ще върви по този път. Следващите пет години са ключов период за всестранно изграждане на заможно общество в Китай. Независимо от всякакви трудности, китайският народ ще се придържа към концепцията за научно развитие, неотклонно ще върви по пътя на мирно развитие, ще реагира на предизвикателствата с двете си ръце, мъдростта и смелостта си и ще създаде още по-прекрасно бъдеще.

 

        2.      Какви са вашите търговско-икономически отношения Европейския съюз, а така също с България?

        Относно Китай и ЕС:

        В момента отношенията между Китай и ЕС като цяло се развиват много добре. Политическият диалог между Китай и ЕС се задълбочава, стратегическите консенсуси се увеличават, развитието на търговско-икономическите отношения запазва бързите темпове, взаимноизгодното сътрудничество в различни области е плодотворно и достигна безпрецедентна широта и дълбочина. През първите 4 месеца на тази година двустранният стокообмен достигна 130 милиарда щатска долара, което бележи 25,4% увеличение спрямо същия период на миналата година. ЕС продължава да бъде най-големият търговски партньор на Китай и е станал най-големият пазар за износ на китайски стоки. А Китай за първи път в историята изпреварва САЩ и стана най-голямата страна-износител, както и втория по-големина търговски партньор на ЕС.

        През месец април тази година посещението в Китай на председателя на европейската комисия г-н Барозу постигна добри резултати. Лидерите от двете страни размениха задълбочени и откровени мнения относно отношенията между Китай и ЕС, както и по важни глобални въпроси и в редица случаи са постигнали важен консенсус. Двете страни единодушно заявиха: трябва да се развива по-нататък всестранното стратегическо партньорство между Китай и ЕС, да се поддържат контакти на високо ниво и консултации на различни равнища, да продължи решаването на различия чрез диалог и консултации, да се разширява търговско-икономическото сътрудничество и да се придвижва процесът на кръга преговори в Доха въз основа на принципа за равенство, отвореност, взаимна изгода и преференции; ще бъде въведен нов модел на научно-технолочическо сътрудничество, ще се засилва сътрудничеството за последователно развитие в областите на спестяване на енергия, намаляване емисиите на парниковите газове, опазване на околната среда, климатични промени, технически иновации и други сфери. Ще се задълбочи сътрудничеството в областта на качеството на стоките и безопасността на хранителните продукти, с което съответно ще бъдат защитени основните права на народите от двете страни; ще се стимулират направителствени контакти, младежки обмен, за да укрепва социално-хуманитарната основа на двустранните отношения. ЕС и неговите страни-членки зачитат суверенитета и териториалната цялост на Китай, признават Тайван и Тибет като неделима част на Китай, подкрепят провеждането на олимпийските игри в Пекин. Китай отделя голямо внимание на отношенията си с ЕС, подкрепя европейската интеграция, приветства още по-активната роля на ЕС в международните дейности, желае на базата на принципите на взаимно уважение, равенство и взаимна изгода заедно с ЕС да споделят шансове и да посрещат предизвикателствата, за да придвижват непрекъснато напред развитието на отношенията между Китай и ЕС, и да допринасят още повече за каузата на развитието на човечеството.

        Относно Китай и България:

        Търговско-иконоческите отношения между Китай и България са важна съставна част на двустранните контакти, а така също са важна база за по-нататъшното развитие на тези контакти. През последните години, особено след встъпването на България в ЕС, търговско-икономическото сътрудничество между нашите две страни се задълбочава непрекъснато. Двустранният стокообмен трайно нараства и  миналата година достигна 968 милиона щатски долара. Въпреки че цифрата не е голама, радващото е, че износът на България за Китай се е увеличен с 90% в сравнение с миналата година и това е един добър знак.

        Сега България има сравнително голямо отрицително салдо в двустранната търговия. Китайската страна не се стреми към дългосрочно положително салдо в двустранната търговия, тъй като това не е от полза за устойчивото и последователно развитие на тази търговия. Китайската страна ще продължи да предприема активни мерки за подобряване на дисбаланса в двустранната търговия, включително и да  поощрява китайските предприятия да инвестират в България и да увеличават вноса от България, да кани български предприятия за  участие в различни панаири, с което да се повишава популярността на българските стоки в Китай, да предоставя възможности на българските предприятия да завоюват китайския пазар. След встъпването на страната в ЕС инвестиционната обстановка в България непрекъснато се подобрява, тя постепенно става врата за навлизане на азиатските страни на големия европейски пазар и това ще привлича все повече китайски предприятия да инвестират в България. Уверена съм, че съществуват огромен потенциал и пространство за развитие на търговско-икономическото сътрудничество между нашите две страни.

 

        3. Отличните ви икономически показатели как се отразяват на качеството на живот на обикновения китайски гражданин?

        Изминаха вече 30 години, откакто през 1978г. Китай провежда политика на реформи и отваряне към света. Икономическото и социално развитие се ускорява,  жизненият стандарт на хората видимо се повишава. БВП на глава от населението се увеличи от $226 през 1978г. На $2456  през 2007г.-почти десетократно увеличение, броят на бедните хора в селата от 250 милиона намаля до 10 милиона и нещо. Средните доходи на градското и селското население се е увеличил съответно с 6.7 и 6.6 пъти, a средният обем кв.м. жилищна площ е нарастнал съответно от 6.7 кв.м. на 25 кв.м. в града, и от 8.1 на 29.7 кв.м. в селата.  Нивото на образование в страната видимо се повишава, времето за обравование средно се е увеличило от 4.4 на 8.5 години. Времената на ограничен асортимент стоки вече отминаха безвъзвратно. Сега в магазините има изобилие от всякакви стоки, които задоволяват напълно нуждите на потребителите. Освен това сериозно развитие отбелязва строителството на инфраструктура в Китай. През 1978г. телефонните  абонати бяха само 1 % от населението, а през 2007г. те са около 60%, сред които 370 милиона души са стационарни абонати, а 530 милиона-мобилни абонати. През 1990г. Китай започна да строи първата си магистрала, а сега общата дължина на магистралите възлиза на 53.6 хиляди километра-второ място в света след САЩ. През 2007г. 40 милиона и 950 хиляди китайски туристи са пътували в чужбина. В  Азия Китай си остава старана-източник на най-голям брой туристи, пътуващи в чужбина. Наред с развитието на икономиката китайското правителство възнамерява да създаде четири системи за социално развитие и подобряване на жизнения стандарт: система за финансово осигуряване на задължителното образование, система  за здравеопазване и медицински услуги, обхващаща градовете и селата, осигурителна система за градски жилища под наем и на достъпни цени, както и социално-осигурителна система за безработица, пенсия, здравеопазване и минимален жизнен стандарт. Бързото развитие на икономика на Китай е важна гаранция за понататъщното повишаване на жизнения стандарт на населението.

 

        4. Има ли във вашата страна експлоатация на детския труд и как се борите с този проблем?

        Китайското правителство води решителна борба срещу нарушаване правата на трудещите се, особено незаконното наемане и експлоатация на детския труд, поради което китайското правителство не само е подписало пакта на ООН за правата на децата и план за действия на правителството, но и активно изпълнява съответните норми, полага големи усилия в законодателството и конкретното му изпълненеие

        Обаче можем също да отбележим, че на някои места в Китай има отделни лица, които, изхождайки от личните си интереси,  незаконно наемат и експлоатират детския труд. Това незаконно действие ще бъде наказано. В борбата срещу наемането и експлоатацията на детския труд със заобикаляне на закона Китай вече създаде сравнително усъвършествана правова система, с ясни норми и конкретни стандарти. Правителството безкомпромисно наказва незаконното наемане и експлоатиране на детски труд чрез административни и социални мерки. На Първо място, правителството упълномощава компетентните ведомства да проверяват и контролират експлоатация на детския труд от предприятия и частни лица. Второ, властта на различни нива  заедно с компетентни ведомства, съчетавайки усилията си, да правят целенасочени проверки и да водят решителната борба срещу незаконната експлоатация на детския труд. Трето, като се мобилизират силите на обществото, да бъде създадена обществена обслужваща мрежа за защита на правата на децата.

        Може да се каже, че борбата на китайското правителство срещу незаконната експлоатация на детския труд е сериозна, решителна и ефективна.

 

        5. Държавната политика за ограничаване на раждаемостта има ли положителен ефект по отношение на демографския баланс в Китай? Този акт не води ли до ограничаване правото на свободен избор на отделната личност?

        Както в много други страни по света, в Китай съществува дисбаланс по отношение на демографията. Индия и Република Корея не въвеждат политика за ограничаване на раждаемостта, но и там възниква този проблем. Значи самата политика не е основната причина за този проблем, с други думи, отпадането на тази политика не може  изкоренява проблема. Между политиката и проблема не съществува задължителна връзка.

        Китай провежда т.н. семейна политика, т.е. политика на планирана раждаемост, поради следните причини: Първо, Китай е развиваща се страна с най-многобройното население в света. Многобройно население –ще рече, съответно, недостиг на природни ресурси на глава от населението и относително ниско равнище на икономиката и културата. Обработваемите площи и сладководните ресурси на глава от населението на Китай представляват една четвърт от средната световна наличност. Въпреки че Китай заема първо място в света по производство на зърнени култури, а на глава от населението, добивът заема само 22% спрямо този на САЩ. Твърде бързото увеличаване на населението предизвика големи затруднения в сферите на заетостта, образованието, жилищата, транспорта, здравеопазването и др. Изправен пред този сериозен факт, за да гарантира минимални условия за съществуване на народа, да даде възможност за неговото изхранване и за постепенното повишаване на жизнения му стандарт, Китай не може да разчита на това, че високият икономически ръст ще доведе до естествено понижавене на раждаемостта. Така единствено може да възникне неограничено нарастване на населението и влошаване на състоянието на икономиката. Само ако, от една страна, Китай развива икономиката и, максимално-производството, от друга страна, да въвежда планова раждаемост, строго да ограничи увеличаването на населението, ще може, с което да го приведе в съответствие с икономическото и социалното развитие.

        По-нататък: семейната политика в Китай отговаря на реалността в кономиката и обществото, както и на корените интереси на народа; тя играе важна роля за стимулиране на социалистическата модернизация, за повишаване на жизнения стандарт и на културните качества на цялата нация, както и за стабилизиране на демографията в света. Сегашната политика е единственият правилен избор на правителството в обстановката на специфика на Китай, което налага отговорност на всекиго пред народа, пред поколенията.

        Семейната политика на Китай се въвежда според определените от международна общност принципи и изисквания за човешки правила, и е в съответствие  с основните принципи от международни конференции по демографските въпроси. Тя изразява единството на правата и задълженията на гражданите, както и единството на личните и обществените интереси. В която и да е страна няма абсолютни права и задължения, всичко зависи от ситуацията. Не съществуват права без задължения, нито задължения без права. Когато има конфликт между обществените изисквания и личните интереси, всяко правителство на суверенна държава е длъжно да вземе мерки за решаването му. Поради огромното население, китайското правителство трябва да ограничава раждаемостта сред населението. Това е задължение на всеки китаец, тъй като това е за общото благо на цялото общество, на цялата нация, и напълно съответства на морала на китайското общество. Абстракцията и абсолютизирането на правата и задълженията са неоправдани не само в Китай но и във всяка друга страна. Ако в Китай, такава многолюдна и развиваща се страна, се набляга само на свободата на раждане, семейна или лична, без да се обърне внимание на отговорността спрямо семейството, децата и по отношение на обществените интереси, това ще доведе до сляпа, неразумна раждаемост, демографска експлозия и сериозно нарушение на интересите на мнозина хора, включително и новородените деца. Благодарение на дългогодишната широкодостъпна пропаганда и възпитание, семейната политика среща разбиране и подкрепа сред хората.

 

        6. Вярно ли е, че в Китай съществуват концентрационни лагери, където са затворени хора, практикуващи Фалун Гун и от тях наистина "се изваждат органи на живо"? Извинете за така зададения въпрос, но ако е просто клевета по отношение на Китай, нека да използваме случая да разсеем слуховете.

        "Фалун Гун" е еретична секта, която възниква в началото на 90-те години на ХХ век в някои части на Китай, вредна за обществото нелегална организация, която се занимава с престъпна дейност. Тази организация е антихуманна, антиобществена и антинаучна, тя нанася сериозни вреди на обществото. На 22 юли 1999 г. китайското правителство обяви организацията "Фалун Гун" за незаконна и я забрани според изискванията на закона. Няма на света правителство, което да позволи някаква секта да развива в собствената му страна дейност, нарушаваща обществения ред и нормалния живот на хората.

        Несъстоятелните и вредни твърдения на Ли Хунджи,  основателя на секта са основното средство за упражняване на духовен контрол над практикуващите "Фалун Гун". Те са и непосредственият източник на различните заплахи и престъпления на "Фалун Гун". Например, той твърди, че човечеството е загинало 81 пъти, че земята съвсем скоро ще експлодира и че трябва да разчитаме на него, основателя на секта, за да предотвратим това. Според него бунището на вселената, а САЩ са най-голямото сметище на земята; човек може да се спаси само ако практикува "Фалун Гун". Той не разрешава на последователите на сектата да вярват в религии, тъй като религии заблуждават. Болестите на тялото не са болести, те не могат да се излекуват с лекарства; съвременната наука не е наука, защото научният прогрес не може да достигне по-висока степен на знание и така Буда, всъщност, е учен от най-високия ранг. Заканва се към всички последователи на "Фалун Гун", изисква от всички от тях да знаят наизуст теориите на сектата и да действат според нейните правила.

        Най-отявленото престъпление на "Фалун Гун" е жестоко отнемане на човешки животи. В резултат на духовния контрол, упражняван от основателя, десетки хиляди семейства на последователи са били разделени. Повече от хиляди последователи на "Фалун Гун" са почнали вследствие отказ от лечение и лекарства. Няколкостотин последователи са се самонаранили или самоубили. Повече от 30 невинни живота са били отнети от фанатични последователи на "Фалун Гун", които са се стремили по този начин да се самоусъвършенстват. Най-типичният случай е инцидентът от 23 януари 2001 г., когато седем последователи на "Фалун Гун", следвайки указанията на водача за "освобождаване от живота" и "постигане на съвършенство", се самозапалват на площад Тиенанмън в Пекин, в резултат на което двама загиват, а трима са сериозно пострадали.

        "Фалун Гун" е също така политическа организация, осъществяваща дейността си под формата на секта. През последните години "Фалун Гун" полага усилия и се занимава с политическа дейност в чужбина, насочена против китайското правителство: изопачава историческите факти, клевети китайската власт с цел да предизвика нейното сваляне. Тази организация заблуждава и мами чуждестранни политически дейци, убеждавайки ги да правят недружелюбни изявления против Китай с цел накърняване на неговия облик и пречат на плавното развитие на двустранните отношения между Китай и съответната страна.

        Два конкретни примера за деструктивните действия на "Фалун Гун" са саботирането на щафетата на олимпийския огън за олимпиадата в Пекин и така наречения "новогодишен гала-спектакъл" на "Ню Тан Дайнъсти Телевижън" /New Tang Dynasty Television/.

        "Ню Тан Дайнъсти Телевижън" с съставена от последователи на "Фалун Гун" и е орган на секта за антикитайска пропаганда. Освен някакво минимално количество новини и телевизионни спектакли, служещи за декорация и прикритие, споменатата телезивия съсредоточава всичките си усилия върху най-открито пропагандиране на вредните идеи на "Фалун Гун", върху възхваляване успехите и добродетелите на своя водач и разпространяване на клевети и нападки спрямо правителството на Китай. През последните години тази телевизия организира и излъчва така наречените "гала-спектакли" по случай китайската нова година, под предлог "да възхвали китайската клутура" и "да разкрие духа на Изтока", чрез които примамва и манипулира както наосъзнаващите истината актьори и ансамбли, които участват в спектакъла, така и заблуждаваните и мамени зрители. Фактечески спектаклите по случай китайската нова година съдържат програми с ниска артистична стойност и стил, но с включени проповеди на сектата. Прикривайки се зад "пропагандиране на традиционната китайска култура", тези спектакли на практика най-откровено организират пропаганда на вредните идеи на "Фалун Гун", опорочават китайските власти, злепоставят образа на Китай и мамят зрителите.

        Китайското правителство счита, че преобладаващата част от последователите на "Фалун Гун" са жертви на измама и заблуда, те също са потърпевши, поради което спрямо тях изцяло следва да се прилага политиката на "привличане, превъзпитеване, спасяване на мнозинството". Цялото общество работи много търпеливо и внимателно, за де помогне на последователите на "Фалун Гун" до се отърсят от вредните идеи и да разкъсват духовните окови на секта. Днес мнозинството от практикуващите "Фалун Гун" вече прозряха истинстия характер на сектата, отхвърлиха духовния контрол на нейния водач и възобновиха нормалния си начин на живот. Що се отнася до малцината основни фигури във "Фалун Гун", осъществявали незаконна, престъпна дейност, китайските съдебни органи им наложиха предвидените от закона наказания и това далеч не се дължи на факта, че са практикували "Фалун Гун", а на това, че с тази дейност са нарушили закона.

        Преди известно време "Фалун Гун" разпространи лъжата, че в окръг Судзятун на гр. Шънян в провинция Ляонин има един "концентрационен лагер", в който са затворени над 6000 души, практикуващи "Фалун Гун" лица. Това е чиста клетва. Судзятун се намира в южните предградия на гр. Шънян в провинция Ляонин и е държавен показателен селскостопански район от крайградски тип, там въобще не съществува затвор или "концентрационен лагер". От "Фалун Гун" твърдят, че около "концентрационен лагер Судзятун" се издига триметрова стена от телена мрежа, а вътре са затворени над 6000 практикуващи "Фалун Гун" лица, две трети от които вече са изгорени в "пещта за изгаряне на трупове". От "Фалун Гун" си знаеха, че тази лъжа е прекалено необичайна, затова по-късно се коригираха в смисъл, че "концентрационният лагер" е бил в една малка болница – как, обаче, в една малка болница могат да се натъпчат 6000 души? Подобни слухове са толкова нелепи, че не заслужават никакво внимание и никой няма да им повярва. Разпространяването на клевети и слухове е една обичайна практика за "Фалун Гун", което пък за пореден път разкрива истинското лице на тази секта.

        Присаждането на човешки органи е една от най-развитите технологии в света, към която Китай винаги се е отнасял много предпазливо и отговорно. Китайското правителство по начало спазва съответните указания и принципи, подписани от WHO през 1991 г., които забраняват търговията с човешки органи. Китайските власти вече са публикували постановление относно присаждането на човешти органи, с което недвусмислено се забранява търговията с човешки органи, както и са създали комплекс медицински норми и показатели отностно присаждането на човешки органи, което осигури безопасността и здравето на пациентите. Беше решено също така, че присаждането може да стане само при съгласието на донора на органи, а последният има право да се откаже от донорство в последния момент.

        "Фалун Гун" атакува така наречения "проблем относно присаждането на човешки органи в Китай", като пусна клевета, че са изваждани органи от пратикуващи "Фалун Гун" лица. А малцина канадски граждани заявиха, че са провели така наречените "самостоятелни проучвания" и публикуваха доклад, в който ностояват, че обвиненията на "Фалун Гун" са "реални". Всъщност този доклад се базира на лъжи и клевети, и е предубеден, несправедлив и абсолютно неоснователен. В доклада се твърди, че един лекар от болницата в Судзятун за срок от две години е "извадил около 2000 роговици от очите на практикуващи "Фалун Гун" лица", което означава, че той би трябвало да извършва по 3 операции за изваждане на роговици всеки ден пред тези две години, без никаква почивка. Явно това е абсолютна лъжа, на която никой разумен човек няма да повярва. На авторите на доклада липсват основни познания за Китай. Те са допуснали елементарни грешки, обърквайки дори градовете и провинциите.

 

        7. Какво е проблем на Тибет? Каква е позицията на правителството на КНР във връзка с този проблем?

        Що се отнася до тибетския въпрос, най-напред трябва да изясним два основни факта.

        Първо, още от 13-ти век Тибет е бил неделима част от китайската територия. От тогава китайската централна власт е имала право да определя местните управленски структури и да назначава техните чиновници. По-късно, нахлувайки в Китай, западните /особено  европейски/ колонизатори оказват подкрепа на твърде малобройните тибетски монаси и светска аристокрация, като призовават към така наречената "независимост на Тибет", извързват дейност за отцепване от Китай, оказват съпротива и пречат на социалните реформи в Тибет. През 1951г. Тибет бе мирно освободен от централното правителство. Тибет става автономен район на Китай и въобще не съществува въпросът за нахлуване на Китай в Тибет.

         Второ, Далай е титла, с която китайската централна власт удостоява тибетски жив Буда от началото на 18-ти век. Сегашният Далай Четиринайсети е оглавявал теократичното управление в Тибет преди демократичните реформи през 1959г.  Неговият род е притежавал 6000 души крепостници. През 1959г. сегашният Далай участва във въоръжените бунтове в Тибет. След поражението на бунтовете той, бягайки в чужбина, по пътя провъзгласява "независимостта на Тибет " и създава "Временно тибетско правителство". От тогава групата около Далай не е спирала сепаратистката дейност, понякога дори, използвайки сила, предизвиква размирици. Затова Далай в никакъв случай не е просто религиозно лице, а  всъщност  е политически изгнаник , който под религиозното си расо се ангажира със сепаратистка дейност. Проблемите, свързани с Далай, не са религиозни, нито са етнически, а са сепаратистки проблеми.

        Така, тибетският въпрос е един важен и принципен въпрос, който засяга суверенитета и териториалната цялост на Китай, това е сериозен, свързан с принципа на сепаратизъм и антисепаратизъм въпрос, и  е чисто вътрешна работа на Китай. Няма нито една държава в света, която може да допусне нарушаване на собствения си суверенитет или отцепване от собствената си територия. Позицията на Китай по този въпрос е ясна: Тибет е неделима част от Китай, китайското правителство неотклонно ще отстоява суверенитета си, както и териториалната си цялост, и всякакви намерения за отцепване на части от Китай са обречени на провал. Ние сме против каквото и да било намеса в наши вътрешни работи от страна на каквото и да било държави, организации и личности.

        Сериозните насилия и престъпност, свързани с размириците в гр.Лхаса и на други места през март тази година, нападането с груба сила от страна на сепаратистите за "независимост на Тибет" на дипломатическите представителства на Китай в Европа, както и опитите им да саботират щефетата на олимпийския огън, явно показват същността на групата около Далай: "на думи за мир, а всъщност за насилие",  "на думи за автономия, а всъщност за независимост". Бих искала да отбележа , че станалото в Лхаса през т.г. в никакъв случай не бе, както твърдят от сепаратистката група около Далай лама, "мирна демонстрация " или  "ненасилствени "действия. Това бе най-откровено сериозно насилие, при което шепа хора извършиха побоища, разрушения, грабеж, палежи и други престъпления.  По време на размириците бандитите са убили по изключително жесток начин / чрез изгаряне или съсичане /18 невинни граждани, сред които и дете, ненавършило още една година. Освен тези убити, 382 невинни граждани са били ранени, от тях 58 души тежко, над 300 заведения са били подпалени, 7 училища, 5 болници, 908 магазина и 120 жилища – опожарени. Нанесени са огромни щети върху човешки живот и имущество, преките материални загуби от престъпните действия възлязоха на 250 милиона китайски юана. Нито едно отговорно правителство на света не може да стои със скръстени ръце при такива престъпления. Компетентните органи на местното правителство в Тибетския автономен район са взели необходимите законни мерки. Изпълнявайки своите задачи, правозащитните органи проявяват голяма сдържаност, действат законно и цивилизовано, не са използвали никакви смъртоносни оръжия. Именно поради това са ранени 242 правозащитници, 23 от тях – тежко, а един е загинал. Така, взетите мерки с цел защита на обществения ред и сигурност за имуществото и живота на народа са намерили искрена подкрепа и са приветствани от населението от различни етнически групи в Тибет.

        Размириците в Лхаса, организирани и предварително замислени и подстрекавани от сепаратистката група на Далай, са част от лансираното от тази група през януари тази година тъй наречено "велико въстание на тибетския народ ", което възнамеряваше да разруши стабилността на тибетския район, да оказва натиск върху централното правителство, като използва Пекинската олимпиада, тяхната зловеща цел бе отцепването на Тибет от Китай. С разгръщане на разследването вече са открити достатъчно факти, дори в съобщенията на някои чуждестранни журналисти се разкриват доказателства от рода на това, че, например, преди размириците е имало хора, които са се свързвали по телефона с групата на Далай, получавали са инструкции оттам и т. н.  Органите за обществена безопасност в тибетския автономен район вече заловиха група важни заподозрени в престъпления лица, за които се смята, че са имали тесни връзки с групата на Далай в чужбина, и са участвали в замислянето, организирането и осъществяването на размириците в Лхаса. Започва разкриването на организационната мрежа на " министерството на сигурността "към далайската група в Китай.

        През първата половина на април компетентните ведомства за обществена безопасност в Тибет са организирали специални сили, предотвратени са три взрива в района на гр. Чанду и са арестувани 16 заподозрени лица, което за пореден път осуети зловещите планове на сепаратистите и ефективно защити местния обществен ред. Всичките 16 заподозрени лица са били монаси, те са признали, че от доста време слушат радиопредавания от чужбина и са попаднали под влиянието на националистическата сепаратистка пропаганда на групата около Далай. След като са получили информация, че групата на Далай ще осъществи "велико въстание на тибетския народ", както и информацията за "размириците в Лхаса от 14 март", те са решили чрез взривовете да въздействат върху обществото и да предизвикат широк отзвук във връзка с "размириците в Лхаса от 14 март".

        Китай ще върви неотклонно по пътя на мирно развитие и се нуждае от обществената стабилност и хармония. Тези престъпни действия – сблъсъци, грабежи и  палежи на сепаратистките сили сериозно са нарушили китайските закони и са в разрез с интересите и желанията на китайския народ. Заговорът на групата на Далай, който цели да създава безредици, да попречи на пекинската олимпиада, да окаже натиск върху китайското правителство и да разцепи Китай, е обречен на провал.

        Преди известно време представители на китайското централно правителство са се срещнали с представители лично на Далай. Нашата политика спрямо Далай е последователна и ясна, т.е. вратата за диалог винаги е била и ще бъде отворена. Искрено се надяваме, че от страна на Далай ще покажат с реални действия, че наистина прекратяват сепаратистките действия, подготовката на безредици, опитите за саботиране на олимпийските игри в Пекин, за да се създаде основа за по-нататъшни преговори.

 

        8.    Има ли потенциал страната ви сами да се справи с икономическите и човешки щети след продължителните земетръсни трусове в провинция Съчуан? Или трябва сериозна намеса и подкрепа от цялата световна общност?

        На 12 май опустошително земетресение с магнитут 8 по скалата на Рихтер разтърси окръг Вънчуан в провинция Съчуан в Китай. Това е най-опустошителното и широкомащабно земетресение след създаването на КНР през 1949г.  До момента, загинатите са 69181 души, ранените са 374171, изчезналите са 18522 души, а засегналите от бедствието са общо 46.249мил.. По някои научни изчисления преките икономически щети, нанесени от земетресението могат да достигнат 130-150 милиарда юна, които са равни на 70%-75% от всичките щети от различни природни бедствия през последните 10 години в Китай.

        Изправено пред внезапното бедствие, китайското правителство предприе бързи действия. Само час след земетресението президент Ху Дзинтао даде важни инструкции, изисквайки възможно най-бързо спасяване на ранените. А само след 2 часа премиерът Вън Дзябао лично пристигна в засегнатите райони, за да посети пострадалите хора и да ръководи спасителните работи. Държавният съвет бързо създаде Главен щаб за борба срещу последиците от земетресението и за ръководство в спасителните работи. Смо за един ден китайското правителство събра 20 хиляди войници и ги изпрати  на първата линия на фронта на спасителните работи.  А от народноосвободителната армия и въоръжените полицейски части  изпращат общо 100 хиляди души , както и 148 различен тип самолети, които са изиграли важна роля в спасителните работи. Китайското държвно сеизмично бюро, министерство на обществена безопасност, министерство по гражданските дела, китайският Червен кръст, както и много други ведомства незабавно са  стартирали механизма срещу извънредни ситуации, хвърляйки всички сили в борбата срещу щетите от земетресението и спасителните работи, както и за обявяване по възможност най-бързо на най-новата информация за бедствието и спасителните работи.

        След земетресението в окръг Вънчуан – пров.съчуан международната общност предложи на Китай помощ в човежка сила, материални ресурси, парична и морална подкрепа. Вашите ръководители веднала са изпратили съоблезнователни телеграми до китайското ръководство. Истинското приятелство проличава по време на трудности. Всички тези съболезнования и  помощи от страна на правителствата и народите на различни държави са  демонстрирали приятелските чувства към китайския народ и благородния дух на хуманизъм. Това се отнася и за България. На китайското правителство са били предоставени помощ и подкрепа  в борбата срещу щетите от земетресението и в спасителните работи, за което ние сме изключително благодарни.

        Понастоящем спасителните работи са навлезли в етапа на възстановяване и реконструкция и стоят пред изключително тежки задачи. В главния щаб за борба срещу щетите от земетресението и спасителните работи при Държавния съвет вече са проведени 18 заседания. На 8 юни Държавният съвет  обнародва "Регламент за възстановяване и реконструкция след земетресението във Вънчуан", с което обхвана възстановителните и реконструкционни работи в рамките на закона. Регламентът се дели на обща част, преходно настаняване, проверки и прогнозиране, планиране на възстановяването и реконструкциите, тяхното реализиране, събирането на средствата, помощ от правителството, надзор и управление, законови отговорности, приложения и др. Всичко това ясно определя конкретните отговорности на правителството във възстановителните и реконструкционни работи. Регламентът изисква властите на равнище провинция в засегнатите райони да организират поетапно възстановителите и реконструкционни работаи според съответните планове и състоянието на местното икономичеко и обществено развитие. Различните ведомства на Държавния съвет трябва да подкрепят, съдействат, и ръководят възстановителните и реконструкционни работи. местните органи над ниво околията трябва да съберат средства за възстановителните и реконструкционни работи чрез правителствено постъпления , обществени дарения, както и пазарни мерки. компетентните ведомства ще засилват надзора и контрол над възстановителните и реконструкцонни работи. Регламентът разяснява също отговорностите пред закона на нарушаващите го   лица. Проверяващите ведомства ще засилват проследването на събирането, разпределянето, плащането, използването и ефективността на средствата и материалите за възстановителните и реконструкционни работи по време на цялия процес на работа, ще публикуват редовно информация за използването на  средствата и материалите за възстановителните и реконструкционни работи, и ще публикуват окончателните резултати след проверката.

        В съответствие с принципите на Държавния съвет- "винаги на първо място човекът, цялостно планиране, научно преценяване,  поетапно изпълняване", както и с принципа "една провинция помага на една сериозно пострадала околия",  възстановителните и реконструкционни работи се свършват напрегнато и последователно.

        (1) Да се заостри вниманието към сериозната обстановка в засегнатите от бедствието райони във връзка с  медицинското обслужване и противоепидемичната ситуация, да продължи лечението на ранените, сериозно да се спазва хигиената и да се предотвратят епидемии, по възможност най-бързо да се възстанови  нормалният ред в здравеопазването и медицинското обслужване, за да се предотвратят вторични епидемии след бедствието.

        (2) Да се овладее  селскостопанското производство. Най-срочната задача е да се прибере реколтата и да се  засее, своевременно да се регулира доставката на  семена, селскостопански преперати, дизелово гориво и други материали за селскостопанското производство, за да бъде сигурно, че всичко, което трябва да се прибере, е прибрано, всичко, което може да се засее, е засято. Трябва да се засилва превенцията и контрола за епидемии сред животните и това да се извърши по безвреден начин. Трябва да се възстанови нарушената селскостопанска инфраструктура, земеделски машини и напоителни станции и др., за да може маскимално бързо да се възстанови капацитетът на селскостопанското производство в засегнатите райони. Да се ремонтират повредените обори, птицеферми и съоръжения за култивиране на най-добри породи животни и птици, за да се възстанови животновъдното производство. Трябва да се организират специалистите и техническия персонал да навлизат на фронта на производството, където да осъществяват техническо ръководство и обучение.

        (3) Да се възстанови промишлено производство. На базата на изясняване на обстановката да се възстановяват енергийните мощности и производството на суровини и да се интензифицира транспортирането на въглища, петролни продукти, природен газ, фосфорна руда, като се дава предимство на възстановяване на доставките на тока, газ,  вода, както и производството в  предприятията за въглища. Да се осигури спасяването чрез производството, да се подкрепят крупните предприятия във възстановяване на производството, особено що се отнася до основни предприятия с крупногабаритна техника, да се активизира политическите директиви в тази насока  за средните и малки  предприятия. Да се осигури трудовата безопасност и да се предотврати възникването на аварии.

        (4) Да се ускори възстановяването на инфраструктурата. Да бъдат деблокирани магистралите и пътищата до силно засегнатите райони, същевременно да се разширява обхвата на деблогиране на пътищата. Да се засили възстановаването на мрежите за доставянето на  електричеството. Максимално бързо да се нормализира телекомуникацията в засегнатите райони. Да се осигури транспортирането на зърно, хранителни продукти, питейна вода, палатки, временни жилища и др. материали от първа необходимост, както и транспортирането на ранените.

       (5) Да се възстанови търговският оборот и услигите. Да се осигурят достатъчно източници на стоки от първа необходимост. Да се възстанови максимално бързо търговската мрежа, като на местата, където се настанени хора, се откриват магазини-палатки. Незасегнатите търговски звена да започнат максимално бързо да възстановят работа, а тези, които са по-леко засегнати, бързо да се ремонтират и укрепят. Активно и срочно да се осигури основни необходими битови услуги. Да се поощряват предприятията да  съсдават центрове за обработка и предлагане на основни хранителни продукти,  мрежа от пунктове за предоволствие. Там, където има масово настанени пострадали хора, да се откриват обществени бани и фризьорски салони, както и да се предоставят безопасни, изгодни, хигиенични, и практични битови услуги. Да се възстановят финансовите и други услуги.

        уверени сме, че състредоточавайки силите си, китайският народ ще преодолее всички трудности и ще възстанови щетите под ръководство на правителството и с подкрепата на международната общност.

 

        9. Как ще посрещнете предизвикателствата на предстоящото ви домакинство на лятната олимпиада в Пекин?

        Китай е страна с петхилядолетна цивилизация. А домакинството на олимпийските игри с мечта на поколения китайци. Надяваме се, че чрез провеждане на олимпийски игри в Китай ще засилим приятелството и сътрудничеството с другите народи по света. Надяваме се, че ще проведем олимпийски игри със своя специфика, на високо равнище, за да бъдат доволни както спортистите, така и народите по света. В момента всички стадиони за олимпийските игри в Пекин са изградени. Целият китайски народ влага големи усилия, за да осигури най-добри условия за провеждане на игрите. Един милион и сто хиляди души кандидатстват за доброволци по време на игрите. 16-та Генерална асамблея на Асоциацията на националните олимпийски комитети /АНОК/ заяви, че МОК е доволен от подготовката на Китай за игрите. Олимпийските комитети на 205 страни и региони са единодушни в подкрепата си на олимпийските игри в Пекин.

        По време на щафетата на олимпийския огън обаче са се чули и някои крясъци от рода на "да се попречи на всякакви олимпийски игри", което е исторически феномен. Опитите да се попречи на олимпийските игри в Пекин са в разрез с олимпийския дух, както и със желанията на мнозина народи в света. Убедена съм, че каквито и трудности да предстоят, олимпийските игри в Пекин ще бъдат напълно успешни с активното участие на народите в света, с мощната подкрепа на международното олимпийско семейство. Ще бъдат успешни и поради това, че те са тържество не само за Китай, но и за света, и успешното им провеждане ще бъде сериозен принос за световния мир, развитие и напредък, и на това никакви сили не могат да попречат.

        Благодарни сме на България за подкрепата на олимпийските игри в Пекин. Зная, че България ще вземе активно участие в игрите с голяма делегация, БНТ ще предава игрите на живо. Сърдечно приветствам българските приятели от всички сфери на обществото да посетят Китай и да гледат игрите. Пожелавам на вашите спортисти големи успехи на игрите в Пекин.

 

        10. Както знаете, в България до 1989 г. съществуваше социалистическа система, но се оказа, че този модел е неуспешен. За разлика от нас, китайската народна република продължава своя път на развитие в тази посока. Зощо вашият социализъм успя, а нашият се провали? Къде е разковничето, каква е форбулата на успеха?

        Китай върви по пътя на социализма с китайска специфика, което означава под ръководството на ККП, стъпвайки стабилно върху реалностите в страната, икономическото развитие да бъде в центъра на работата, да се отстояват четирите основни прицинпа, да продължава политиката на реформи и отваряне към ствета, да се освобождават и развиват производителните сили на обществото, да укрепва и да се усъвършенства социалистическият строй, да се изгражда социалистическа пазарна икономика, социалистическа демократична политика, социалистическа прогресивна култура и социалистическо хармонично общество, както и да се изгражда преуспяваща демократична, цивилизована и хармонична социалистическа модерна държава. Доколкото става дума за китайския опит, аз лично мисля, че сеществуват следните няколко момени:

        (1) Освобождаване на начина на мислене, съобразяване с реалността, движение напред в съзвучие с епохата, както и откриване на нови пътища и иновации. Котката, която може да лови мишки, си е добра котка, независимо дали е черна или бяла. Китай не е копирал модела на СССР или западните страни, а е провеждал политиката на реформи и отваряне към света, създал е социалистическа пазарна икономика и е тръгнал по пътя на социализма с китайска специфика, като за всичко това се е опирал на реалностите на страната.

        (2) Политиката на реформи и отваряне към света, която отстоява ползата за мнозина. Народът ще подкрепя твърдо и ще участва активно в реформите само когато ползва резултатите от тези реформи.

        (3) Китай добре балансира отношенията между реформите, стабилността и развитието, като придвижва реформите с приоритет и поетапно. Стабилността е основа, реформите са двигател, а развитието – цел.

        (4) Китай се придържа към теорията за научно развитие, държи човекът да е в основата на всичко и чрез всестранно координиране да се постига постоянно развитие.

        И Китай, и България са придобили опит в развитието си по пътя на успеха, извлекли са и поука. Ние се надяваме на обмен и сътрудничество с вашата страна, надяваме се да споделяме опита в успеха, за да стимулираме общото развитие и да творим блага за нашите два народа.

 

Suggest To A Friend
  Print