Contact Us  
 начало > китайско-български отношения
Китай предлага нова парадигма на света
2017-06-02 22:19
Фондация "Славяни" стартира създаването на национална асоциация "Един пояс, един път"

           Проф. д-р Захари Захариев, президент на Фондация "Славяни"

Светът днес се нуждае от нова парадигма на своето развитие. Това заключение е още по-належащо, тъй като настоящата структурна криза вероятно е едно от основните проявления на цивилизационния преход, който човечеството изживява от 80-те години на миналия век насам. 
Хипнотизирани от различните аспекти на подкрепа на финансовите и социално-икономически сътресения, които ни съпровождат, ние често изпускаме от внимание факта, че сегашната световна криза далеч надхвърля границите, на които сме свикнали и има дълбоко структурен характер. Тя оставя своя отпечатък, както върху икономическите основи на публичната среда, така и по-осезателно върху всички аспекти на социалната надстройка - от "политическия пазар", доминиран от традиционните партии, чрез свързаните с тях идеологически модели, до обществения морал и ценностната система на индивида и различните социални групи.
Специфичен аспект на налагането й върху новите реалности на цивилизационния преход, че "глобалните проблеми изискват глобални решения" е нейната взаимовръзка с все по-силното присъствие на "китайския фактор" в глобалната политика.
Специфична проява на тази сложна взаимозависимост е инициативата на председателя на КНР от есента на 2013 г. "Един пояс, един път". 
В основата си представлява глобален проект, който далеч надхвърля мащаба на регионалното и трансконтиненталното икономическо сътрудничество. Би било предубедено да се оцени тази инициатива само като ново заявление за интеграция, предназначено само за разширяване и по-нататъшно развитие на съществуващите мащабни проекти. В този случай става дума за инициатива, съчетаваща сложни решения на най-острите текущи въпроси, свързани както с международните, икономическите и паричните финансови отношения, така и с новата геополитическа карта на Евразия и света.

                                 
Нека да разгледаме петте основни точки, които са в сърцето на този проект:
Първо: Динамиката на историческия процес е несравнимо по-бърза. Това, което в миналото се нуждаело от век, днес е компресирано в едно десетилетие. Историята ускори темпото си.
Второ: Историческият процес е по-всеобхватен, както географски, така и по съдържание. Неравнопоставеността в развитието на отделните страни и региони се оттегля под натиска на информационната революция /т.е. Новата индустриална революция/, утвърждавайки по сравнително мирен начин условията за един нов интернационализъм или както е модерно да се обозначава днес, един нов глобализъм.
Трето: Проблемите, които съпътствуват цивилизационния преход са все по-общочовешки. Те все по-осезателно заплашват бъдещето на цялото човечество и оттук и отговорите за тяхното преодоляване могат да се намерят единствено в този общочовешки план.
Четвърто: Ролята и позицията на индивида отбелязват изключително рязко увеличение в сравнение с предишните етапи на цивилизационното развитие. Процесът на еманципация на индивида в историческия процес достига неизвестни в миналото висоти, поставяйки позицията му, разумна или не - в този случай това е без значение, до нивото на фактор в националните и международните отношения.
Пето: Глобализацията не е в конфликт с националната и нейната основна етнокултурна идентичност. Дори напротив. Този възход се проявява по целия свят, явно в унисон с разпадащите се бариери пред човешката комуникация.
Всичко това показва, че в своята стратегическа ориентация тази инициатива е стъпка напред в усилията на човечеството в търсене на нова парадигма на развитие
Ето защо инициативата "Един пояс, един път", основана на традициите на "Пътя на коприната", която отбеляза цивилизационното развитие на човечеството, по своята същност е сложна идеологическа и политическа инициатива на КНР да се адаптира ефективно към новите цивилизационни реалности на 21-ви век?
Особено внимание при изясняването на тази инициатива трябва да се обърне на проблемите на етнокултурното многообразие, на информационното общество и по този начин на търсенето на нови парадигми за развитие. 
Фондация "Славяни" наскоро стартира създаването на Национална асоциация "Един пояс, един път". Идеята за това беше формулирана и узряла по време на международната конференция "Диалог между основните политически партии на Китай и страните от Централна и Източна Европа", която се проведе в Будапеща през октомври 2016 г. Тя е в съответствие с думите на Лиу Юншан, член на Постоянния комитет на Политбюро в Китай (ККП), който подчерта, че инициативата "Един пояс, един път", предложена от китайския президент Си Дзинпин и изпълнявана от китайското правителство, е основна стъпка на КНР към откриване на всички фронтове, вписвайки се в темата за мира и развитието и е в съответствие с вътрешната нужда всички страни да ускорят своето развитие. 
Тя ще предостави повече възможности за координирано развитие на отношенията между Китай и страните от ЦИЕ.
Нашата концепция в създаването на Националната асоциация, е че обхватът й няма да се ограничава само до икономиката и търговията, но ще обхване много по-широката област на научно, технологично, културно, образователно, туристическо и инфраструктурно сътрудничество, както и сътрудничество в областта на Е-търговия, строителство, транспорт. Асоциацията ще работи активно за създаване на българо-китайски центрове за култура, образование, туризъм и бизнес между взаимно съдействащи си български и китайски градове.
България демонстрира своя потенциал за инициативата "Един пояс, един път". Нашето сътрудничество с Китай в области като политика, икономика, търговия и култура непрекъснато се увеличава и желанието за реално сътрудничество от двете страни нараства, партньорството помежду им активно се развива. Но обобщавайки резултатите, се вижда, че постиженията ни не са толкова многобройни, нито размерът им е достатъчно голям. Преодоляването на тези недостатъци е първата и най-важна цел на нашата асоциация. Тя ще се стреми да допринесе за още по-широки формати на комуникация между народите на България и Китай във всички сфери, в съответствие с големите цели на цивилизационния проект "Един пояс, един път".
По този начин ще дадем тласък на днешното развитие на историческия за човечеството Път на коприната и ще го превърнем от красива мечта в работеща реалност за един по-добър свят!

            

 

Suggest To A Friend
  Print