Contact Us  
 начало > теми
Глобална инициатива за сигурност на данните
2020-09-13 23:24

Феноменалното развитие на революцията в информационните технологии и цифровата икономика трансформира начина на производство и живот, като оказва широко влияние върху социалното и икономическото развитие на държавите, глобалната система на управление и човешката цивилизация.

Експлозивният растеж и събирането на данни, като ключов елемент на дигиталните технологии, изигра решаваща роля за улесняване на иновативното развитие и преструктуриране на живота на хората, оказвайки влияние върху сигурността и икономическото и социалното развитие на държавите.

В контекста на по-тясно глобално сътрудничество и ново развитие на международното разделение на труда, поддържането на сигурността на веригата на доставки на ИКТ продукти и услуги никога не е било по-важно за повишаване доверието на потребителите, гарантиране сигурността на данните и насърчаване на цифровата икономика.

Призоваваме всички държави да поставят еднакъв акцент върху развитието и сигурността и да приемат балансиран подход към технологичния прогрес, икономическото развитие и защитата на националната сигурност и обществените интереси.

Потвърждаваме отново, че държавите трябва да насърчават отворена, справедлива и недискриминационна бизнес среда за взаимна изгода, печеливши резултати и общо развитие. В същото време държавите имат отговорността и правото да гарантират сигурността на важни данни и лична информация, отнасящи се до тяхната национална сигурност, обществена сигурност, икономическа сигурност и социална стабилност.

Приветстваме правителства, международни организации, ИКТ компании, технологични общности, граждански организации, физически лица и всички други участници да положат съгласувани усилия за насърчаване сигурността на данните съгласно принципа на обширни консултации, съвместен принос и споделени ползи.

Подчертаваме, че всички страни трябва да засилят диалога и сътрудничеството на основата на взаимно уважение и да се обединят, за да създадат общност със споделено бъдеще в киберпространството, включваща мир, сигурност, откритост, сътрудничество и ред. За да се реализира това, бихме искали да предложим следното:

- Държавите трябва да се справят със сигурността на данните по изчерпателен, обективен и основан на доказателства начин и да поддържат отворена, сигурна и стабилна верига за доставки на глобални ИКТ продукти и услуги.

- Държавите трябва да се противопоставят на ИКТ дейности, които увреждат или крадат важни данни от критичната инфраструктура на други държави или да използват данните за провеждане на дейности, които подкопават националната сигурност и обществените интереси на други държави.

- Държавите трябва да предприемат действия за предотвратяване и прекратяване на дейности, които застрашават личната информация чрез използването на ИКТ средства и да се противопоставят на масовото наблюдение на други държави и неразрешеното събиране на лична информация на други държави, използвайки ИКТ като инструмент.

- Държавите трябва да насърчават компаниите да спазват законите и разпоредбите на страната, в която работят. Държавите не трябва да изискват от местните компании да съхраняват данните, генерирани и получени от чужбина в тяхната собствена територия.

- Държавите трябва да зачитат суверенитета, юрисдикцията и управлението на данните на други държави и не трябва да получават данни, намерени в други държави, чрез дружества или физически лица без разрешението на съответната държава.

- Ако държавите трябва да получат чуждестранни данни във връзка с изискванията за правоприлагане, като например борба с престъпността, те трябва да го направят посредством съдебна помощ или други съответни многостранни и двустранни споразумения. Всяко двустранно споразумение за достъп до данни между две държави не следва да накърнява съдебния суверенитет и сигурността на данните на трета държава.

- Доставчиците на продукти и услуги на ИКТ не трябва да инсталират задни вратички в своите продукти и услуги, с цел незаконно получаване на данни на потребителите, контрол или манипулиране на системите и устройствата на потребителите.

- ИКТ компаниите не трябва да търсят незаконни интереси, възползвайки се от зависимостта на потребителите от техните продукти, нито да принуждават потребителите да обновят своите системи и устройства. Доставчиците на продукти трябва да се ангажират своевременно да уведомяват своите партньори и потребители за всякакви сериозни уязвимости в продуктите си и да предлагат мерки за корекции.

Призоваваме всички държави да подкрепят тази инициатива и да потвърдят гореспоменатите ангажименти чрез двустранни, регионални и международни споразумения. Също така, приветстваме и световните ИКТ компании да подкрепят тази инициатива.

Suggest To A Friend
  Print