Contact Us  
 начало > теми
Цифрите говорят за реалния път на Китай към избавянето от бедността
2021-05-11 15:44

Н. Пр. Дун Сяодзюн, посланик на КНР в България

Бедността е хронична болест за човешкото общество и общо предизвикателство за целия свят. Като най-голяма развиваща се страна с население от 1,4 милиарда души, мащабите на бедността в Китай бяха огромни, тя бе повсеместна, а състоянието на бедните бе рядко срещано в света, и всичко това правеше справянето с нея невъобразимо трудно. Благодарение на твърдото и силното ръководство на Китайската комунистическа партия, народът на страната ни проправи свой път за намаляване на бедността с китайска специфика, постигайки десет години предсрочно целта, залегнала в “Дневния ред на ООН за устойчиво развитие до 2030 г.” и реализирайки титаничната задача за елиминиране на абсолютната бедност. Практиката на Китай показа, че бедността не е непобедима и ние желаем да споделяме своя опит и практики в това отношение със страни, които все още са изправени пред този проблем.

Всичките ни политики са фокусирани върху един център - хората.Главната ни цел е всички да постигнат по-добър живот, затова степента на удовлетвореност на хората е важно мерило за ефекта от мерките за избавяне от бедността. Фокусът е върху това да бъдат посрещнати основните нужди на бедните, приоритет е обезпечаването на капитал за стратегията за справяне с бедността, а ангажиментът ни е при реализирането ѝ никой – било то район или отделен човек – да не бъде изоставян.

Неизменно придържане към два стълба: развитието и реалностите

– Развитието е първостепенна задача за управлението и подема на държавата, всички усилия и стремежи трябва да бъдат фокусирани към него. Бързият икономически и социален напредък на Китай от началото на политиката на реформи и отваряне към света даде не само силен тласък на усилията за избавяне от бедността, но също така положи солидна основа и даде категорична гаранция за нейното мащабно елиминиране именно чрез развитие.

– Необходимо е, отчитайки националните особености и изхождайки от реалните условия, да се проучват, оценяват научно и ограничават слабостите в процеса на справяне с бедността и развитието, да се определят точните места за реализиране на пробиви, постоянно да се коригират и актуализират стратегиите и мерките за редуциране на бедността съобразно местните условия и особености, както и да се повишава ефективността на свързаните с тях управленски действия.

Изграждане на система за съвместно действие на три нива: партията и правителството инициират, бедното население действа, обществото насърчава

– Партийните комитети от всички нива имат пълен контрол над ситуацията, координирайки ролите на всички страни. В борбата с бедността ние прилагаме система за пряка отговорност, съобразно която първите секретари от партийните комитети в 22-те провинции от Централен и Западен Китай подписват декларации за поемане на отговорност към ЦК на ККП, водейки след себе си ръководителите от останали пет по-ниски административни нива – в провинциите, градовете, окръзите, околиите и селските общини. През периода, когато в даден район се реализира програма за избавяне от бедността, първите ръководители на партийните и административни ведомства на окръзите трябва да бъдат постоянно на постовете си без смяна, за да провеждат мерките за избавяне на бедността до край и да организират партийните и правителствени структури на всички нива, масови организации, държавни предприятия и учреждения и въоръжените сили да оказват целева подкрепа на нуждаещите се бедни околии и села. Засилено бе изграждането на масови екипи, които да се занимават с преодоляването на бедността.

– Пълно уважение и активизиране ключовата роля на бедното население. Ние насърчаваме съчетаване на намаляването на бедността с насърчаване на стремежите и мъдростта на бедните хора да се избавят сами от това положение, така че сами да формират идеи и начини за подобряване на собствения си живот. Засилихме обучението и повишаването на основните умения на бедните хора за производство, намиране на работа и стартиране на бизнес. Насърчаваме бедните да разчитат на труда си за своето благополучие, като даваме допълнителни премии и субсидии за производство, субсидии за трудови услуги, осигуряваме заплащане срещу обществено полезен труд и други начини. Насърчаваме бедните хора да подобряват благопучието си чрез своя упорит труд.

– Обединяването на способностите на всички страни в едно доведе до формирането на мощна сила. Всички демократични партии, браншови организации и безпартийни дейци допринасят активно със своята мъдрост и усилия. Различните отрасли на индустрията използват в пълнота професионалните си предимства за реализирането на различни начини за елиминиране на бедността. Частният бизнес, обществени организации и граждани се включват активно в доброволни дейности, свързани с избавянето от бедността и развитието, създавайки атмосфера на обществена подкрепа за всеки да върши това, което желае и което може.

Иновативно въвеждане на четири механизма: сътрудничество между източните и западни региони, при което една източна провинция помага на една западна като неин партаньор; оказване на помощ по места от изпращаните кадри от развитите райони, режим на премахване от списъка на бедните на райони, които вече са се избавили от бедността; динамичен мониторинг за предотвратяване връщането обратно към бедността и оказване на целева помощ.

– Сътрудничество между източните и западните региони за избавяне от бедността и оказване на помощ на назначен партньор. Ние насърчаваме всички провинции, окръзи и околии от развитите източни региони и по-слабо развитите от западните да формират партньорства за оказване на помощ, насърчаваме потока на таланти, капитали и технологии към бедните райони.

– Система от изпращане на работни екипи от кадри в бедните села, които да оказват помощ и подкрепа. Предимство тук имат личности с добри политически качества, силна мотивация и фактически стил на работа, натрупали са опит в селата или разполагат със експертиза в селското стопанство, като ги насърчаваме да живеят и работят в селата и помагат на нуждаещите се там. От 2013 до края на 2020 г. общо 255 000 работни групи с над 3 милиона първи секретари и други кадри бяха разпратени из цялата страна, те работеха заедно с около 2 милиона градски и милиони селски кадри на първата линия в борбата за елиминиране на бедността.

– Режим на премахване от списъка на бедните райони на такива, които вече са се избавили от бедността. Ние определихме ясни стандарти и програми за повишаване благосъстоянието на бедните околии, села и хора, така че не само да предотвратим избавянето от бедността на хартия, фалшивото избавяне и други подобни явления, но и ситуации, при които тези, които могат да бъдат извадени от списък на бедните райони, са склонни да останат в списъка. Ние формулирахме програми и ежегодни планове за елиминиране на бедността и гарантирахме, че усилията на страната ни в тази насока ще се осъществяват съобразно стандартите, разумно и последователно.

– Динамичен мониторинг и механизъм за подкрепа и за предотвратяване на повторно обедняване. Редовните инспекции и динамичното управление са необходими, за да се гарантира ранното установяване, и се осъществят ранна интервенция и подкрепа, за тези, които са неуверени в способността си да се избавят от бедността със собствени сили, които са на ръба на бедността или изпитват сериозни трудности заради твърде високи разходи или рязко намаляване на доходите им поради природни бедствия, инциденти и други причини, така че да се предотврати повторното им обедняване или да се създаде нова бедност.

Насърчаване на пет модела за подкрепа на бедното население в рамките на единно планиране: развитие на производството, преместване, екологични компенсации, образование и социално обезпечаване. Развитието на производството е нашият основен фокус, така че всяко домакинство да има начин да повиши доходите си и се избави от бедността със собствени сили. Преместването на хора е важно допълнение към мерките за елиминиране на бедността, като се гарантира, че от него ще има полза, хората ще имат стабилен живот и ще могат да забогатяват. Екологичните компенсации са взаимноизгоден модел за участващите страни, позволяващ на бедното население, притежаващо способности да се труди, да получава заетост в екологични индустрии, допринасяйки както за околната среда, така и за увеличаване на трудовите си доходи. Образованието е най-основният план за избавяне от бедността, тъй като достъпът до добро основно образование на всички деца от бедни семейства, им дава възможности те да си намерят работа или стартират свой собствен бизнес, и по този начин да се пресече възпроизводството на бедността през поколенията. Социалното обезпечаване е нашата най-последна линия на гаранция, чрез която се повишава подкрепата за ключови групи, както и им дава възможност да бъдат посрещнати основните нужни на тези, които са загубили трудоспособността си.

Фокусиране върху шест области за реализиране на стратегията за прецизно и целево социално подпомагане за бедните: обекти за подкрепа, разпределение на проекти, използване на финансови средства, мерки за домакинствата, насочване на кадъри в селата съобразно сътоянието им и резултати от избавянето от бедността. Ние организирахме низовите кадри да работят с всяко конкретно село и домакинство, за да проучим добре и получим ясна картина за разпределението на бедното население, причините за бедността им и нуждите от оказване на помощ, да идентифицираме точно бедните села и население, и ги включихме в специален архив. Също така създадохме национална информационна система за избавяне от бедността. На базата на това бяха формулирани прецизни мерки, проекти и средства, които се използват в съответствие с нуждите на бедните села, домакинства и хора. Партийните секретари за изпращане в селата се подбират в съответствие с конкретната ситуация по места и се прилага комбинация от други мерки, за да бъдат постигнати ефективно целите за избавяне от бедността.

Чрез серия от ефективни мерки, до края на 2020 г. Китай постигна целите и задачите за избавяне от бедността, които си бе поставил, а именно всичките 98,99 милиона селски жители, живеещи под прага на бедността, бяха изведени от това състояние. Ние постигнахме трудната задача за елиминиране на абсолютната бедност и светлината на борбата срещу тази бедност достигна до всеки ъгъл на страната ни. Бедните хора не само подобриха значително стандарта си на живот, но също получиха нова надежда. В допълнение към фундаменталната промяна в бедните райони, се подобриха значително и управленските способности на местно ниво.

Ценният опит на Китай в намаляването на бедността принадлежи, както на нашата страна, така и на целия свят. Той проправи нов път пред човечеството за справяне с този проблем. Китай ще продължи да подкрепя, насърчава и дава своя принос към международната кауза за намаляване на бедността, ще си сътрудничи активно и ще работи заедно с останалите страни за изграждането на общност на споделена съдба без бедност и в името на съвместното развитие.

Suggest To A Friend
  Print